Informujemy, że w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego oraz podaniem przez Ciebie danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Warsaw Enterprise Institute, z którym możesz kontaktować się na adres e-mail: office@wei.org.pl;
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;
  4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  5. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do udzielenia odpowiedzi na wystąpienie zadane pytania w formularzu kontaktowym oraz wyrażonej chęci otrzymywania newsletterów;
  7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (w celu przesyłania newsletterów, zaproszeń, informacji) drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Fundację Warsaw Enterprise Institute z siedzibą w Warszawie, 00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 30/7 zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000458888, posiadającą numer NIP: 522-300-62-78, REGON: 146640657, Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Fundację Warsaw Enterprise Institute (Administratora danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody przeze mnie jest świadome, dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wystąpienie zadane pytania w formularzu kontaktowym. Zostałem/am poinformowany/a także o tym, że dane te nie będą przekazywane do państw trzecich ani też do innych podmiotów i organizacji międzynarodowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednak nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania.