27 czerwca 2023

31 maja przewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Borzow podpisał zarządzenie rozpoczynające procedurę opracowania projektu Kompleksowego Programu Odbudowy Obwodu Winnickiego na lata 2023-2027. Program odbudowy przewiduje działania mające na celu odbudowę i modernizację obwodu, w szczególności dotyczy kwestii społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych, środowiskowych i urbanistycznych. Program kompleksowej odbudowy obwodu ma na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak racjonalne planowanie przestrzenne, zapewnienie zatrudnienia dla osób przesiedlonych wewnętrznie, mobilność miejska, inkluzyjność, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, zachowanie różnorodności kulturowej i pamięci narodowej. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

Kompleksowy program odbudowy regionu winnickiego na lata 2023-2027 ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu. Plan ten ma nie tylko zapewnić odbudowę terytorium w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi spowodowanymi wojną, ale także położyć podwaliny pod dalszy rozwój i modernizację obwodu. Jednym z kluczowych aspektów Programu jest racjonalne planowanie przestrzenne. Oznacza to efektywne wykorzystanie zasobów ziemi, rozwój infrastruktury i urbanistyki z uwzględnieniem potrzeb ludności oraz potencjału gospodarczego regionu. Takie podejście przyczyni się do stworzenia miejsc pracy dla osób przesiedlonych wewnętrznie, co jest istotne dla zapewnienia stabilności społecznej i zmniejszenia nierówności ekonomicznych. Program podkreśla również znaczenie zrównoważonej mobilności miejskiej, inkluzyjności i efektywności energetycznej. Oznacza to tworzenie komfortowych warunków dla mieszkańców miast, zapewnienie dostępności sieci transportowych i infrastruktury dla wszystkich grup ludności, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych.

Słabością obecnego procesu jest brak dokumentów regulacyjnych dotyczących rozwoju komponentu gospodarczego programu terytorium. Ponadto nie określono jeszcze typologii i definicji rodzajów obszarów odnowy oraz nie uwzględniono krajowych priorytetów odbudowy dla poszczególnych obwodów. Problemem jest również brak koordynacji na różnych poziomach władzy centralnej i samorządowej co do podejścia do planowania odbudowy. Dotyczy to w szczególności szerszego włączania na poziomie lokalnym miejscowych społeczności i biznesu, którego zaangażowanie jest dotychczas niewielkie, pomimo przewidzianych konsultacji społecznych.