14 sierpnia 2023

26 lipca decyzją Rady Miasta Łucka zatwierdzono dokumentację przetargową na realizację projektu partnerstwa publiczno-prywatnego „Renowacja wraz z adaptacją i zagospodarowaniem lokali niemieszkalnych położonych przy ulicy Katedralnej 4 w Łucku”. Dokument przewiduje ogłoszenie konkursu na wyłonienie partnera prywatnego dla projektu renowacji zabytku architektury – Zajazdu
Preislerów położonego na starym mieście w Łucku. W styczniu 2018 roku zabytek przejął urząd miasta. Poprzez mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego planuje się pozyskanie środków prywatnych na szybką renowację i adaptację zabytku na hotel z zapleczem gastronomicznym.
Partnerstwo będzie realizowane w formie umowy o zarządzanie nieruchomością, która określi zobowiązania inwestycyjne partnera prywatnego. Jednocześnie budynek pozostanie własnością miasta. Czas trwania partnerstwa publiczno-prywatnego: 32 lata, z czego 2 lata to okres przewidziany na inwestycję, a 30 lat to okres eksploatacji.
Konkurs został ogłoszony 1 sierpnia i potrwa 60 dni.