10 października 2023

Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy podjęło decyzję o przyznaniu producentom rolnym
obwodu żytomierskiego dotacji celowej na budowę i rozwój szklarni. Wysokość dotacji jest
zależna od wielkości szklarni: za 0,4–0,6 ha – 2 miliony hrywien (233 tys. PLN), za 0,8–1,2
ha – 3,5 mln hrywien (408 tys PLN), za 1,6–2,4 ha – 7 mln hrywien ( 816 tys PLN). Dotacja
może pokryć do 70 proc. kosztów projektu, 30 proc. musi stanowić wkład własny (również
kredyt). Fundusze z dotacji są dostępne na pokrycie wszelkich kosztów związanych z
projektem budowy modułowej szklarni, które są uwzględnione w kosztorysie. Budowa
szklarni ma stworzyć co najmniej 14 nowych miejsc pracy na 1 ha szklarni, a termin budowy
szklarni nie powinien przekraczać 12 miesięcy od momentu otrzymania środków
budżetowych.