10 października 2023

W obwodzie rówieńskim trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju do 2027 roku. Konieczność wynika ze zmian sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie oraz trwającej rosyjskiej agresji. Grupa robocza, licząca około 90 osób, dokonała analizy skutków rozwoju społeczno-gospodarczego obwodu w warunkach stanu wojennego, określiła perspektywy i priorytetowe kierunki. Do prac włączyli się przedstawiciele hromad obwodu rówieńskiego.

Zaktualizowany dokument powinien uwzględniać wyzwania i możliwe skutki wojny, a także kwestie rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Szczególny nacisk kładzie się na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, przyciągania inwestycji i promocji działalności gospodarczej w społecznościach. Nowa wersja dokumentu będzie miała także uwzględniała kwestie ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy i ułatwiania powrotu mieszkańców obwodu z zagranicy.

Rozważana jest możliwość wdrożenia wsparcia budżetowego w zakresie kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe dla mieszkańców obwodu.